YOB-241 (შეკვეთით)

სტუდენტური ჰობოი

YOB-431 (შეკვეთით)

ნახევრად პროფესიონალური ჰობოი

YOB- 431M (შეკვეთით)

ნახევრად პროფესიონალური ჰობოი, რომელიც შექმნილია ტრადიციების და ტექნოლოგიების ,,დუეტი"–თ ( ბუნებრივი ხის და ულტრათანამედროვე სინთეტიკური ფისის შერწყმა)

YOB-432 (შეკვეთით)

ნახევრად პროფესიონალური ჰობოი

YOB-432M (შეკვეთით)

ნახევრად პროფესიონალური ჰობოი, რომელიც შექმნილია ტრადიციების და ტექნოლოგიების ,,დუეტი"–თ ( ბუნებრივი ხის და ულტრათანამედროვე სინთეტიკური ფისის შერწყმა)

YOB-831 (შეკვეთით)

Custom– სერიის ჰობოი


YOB-831L (შეკვეთით)

Custom– სერიის ჰობოი, რომელიც შექმნილია ტრადიციების და ტექნოლოგიების ,,დუეტი"–თ ( ბუნებრივი ხის და ულტრათანამედროვე სინთეტიკური ფისის შერწყმა)

YOB-832 (შეკვეთით)

Custom– სერიის ჰობოი


YOB-832L (შეკვეთით)

Custom– სერიის ჰობოი, რომელიც შექმნილია ტრადიციების და ტექნოლოგიების ,,დუეტი"–თ ( ბუნებრივი ხის და ულტრათანამედროვე სინთეტიკური ფისის შერწყმა)

პარტნიორები